RUBEN CHAVEZ, MIAMI

Information about Ruben Chavez from Miami, Florida. Charges below:

RUBEN CHAVEZ from MIAMI, Florida was arrested on 01/13/22.

See RUBEN's charges below:

Booking Date: 01/13/22    City: MIAMI    Age: 53

Charge Title Type Bond
GRAND THEFT - $750 - $5000 $